Category: Bez kategorii

Regulamin Konkursu Walentynkowego

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Walentynkowym Centrum Podróży Unitour.
 2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Turystyczne Unitour s.c. z siedzibą w Łodzi Piotrkowska 102A 90-004 Łódź
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 13 lutego 2015 roku do dnia 20 lutego 2015 roku do godziny 20.00.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/unitourPL („Funpage”).
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
 6. a) zapoznać się z treścią Regulaminu
 7. b) umieścić pod postem konkursowym odpowiedź na pytanie: „Gdzie można spędzić najbardziej romantyczne Walentynki?”
 8. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w portalu facebook.com
 10. Zwycięzcą konkursu będzie autor odpowiedzi, która zdobędzie największą liczbą głosów (polubień) do 20 lutego 2015 r do godz. 20.00.
 11. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci samorozkładającego się namiotu plażowego Quechua.
 12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 21 lutego 2015 r.
 13. Uczestników konkursu obowiązuje  zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne).
 14. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie komentarza pod postem konkursowym.
 15. Uczestnik będący jednocześnie autorem odpowiedzi w myśl niniejszego regulaminu  udziela licencji na wykorzystanie przez Organizatora jej treści na potrzeby Organizatora.
 16. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na Funpage Organizatora, a Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na jego prywatne konto w Serwisie Facebook lub poprzez oznaczenie w komentarzu.
 17. W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz telefon kontaktowy.
 18. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez jej zwycięzcę w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pełnych danych kontaktowych od zwycięzcy konkursu.
 19. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. Dostarczenie nagrody jest możliwe tylko na terenie Polski.
 20. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 21. Administratorem danych osobowych w konkursie jest Biuro Turystyczne Unitour s.c. z siedzibą w Łodzi Piotrkowska 102A 90-004 Łódź
 22. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
 24. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 26. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 27. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 28. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.
 29. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację konkursu.
 30. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.

Menu