Home /

Regulamin konkursu wakacyjnego

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie Wakacyjnym Centrum Podróży Unitour.
 2. Organizatorem Konkursu jest Biuro Turystyczne Unitour s.c. z siedzibą w Łodzi Piotrkowska 102A 90-004 Łódź
 3. Konkurs będzie trwał od dnia 17 czerwca 2015 roku do dnia 26 czerwca 2015 roku do godziny 23.00.
 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Polski za pośrednictwem strony internetowej https://www.facebook.com/unitourPL („Funpage”).
 5. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
  a) zapoznać się z treścią Regulaminu
  b) umieścić pod postem konkursowym komentarz zawierający dowcip bądź anegdotkę związaną z podróżami
  c) zebrać jak najwięcej głosów (polubień) dla swojego komentarza np. poprzez udostępnienie go na swoim profilu i zaproszenie znajomych do głosowania.
 6. Zachęcamy również do zapraszania znajomych do wzięcia udziału w konkursie.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na zasady Konkursu określone w Regulaminie.
 8. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta w portalu Facebook.com
 9. Zwycięzcą konkursu będzie autor odpowiedzi, która zdobędzie największą liczbą głosów (polubień) do 26 czerwca 2015 r do godz. 23.00.
 10. Przewidujemy trzy nagrody dla trzech osób, które zdobędą największą ilość polubień swojego komentarza
 11. Zwycięzcy, którzy zdobędą największą ilość lajków pod swoim komentarzem otrzymają nagrody :
  a. Pierwsze miejsce: 2 Bony Zakupowe o wartości 50 zł do realizacji w sklepie Keraniss na terenie Portu Lotniczego Łódź oraz pokrycie kosztu dojazdu taksówką do i z lotniska w Łodzi przy zakupie wycieczki w Centum Podróży Unitour
  b. Drugie miejsce: Bon Zakupowy o wartości 50 zł do realizacji w sklepie Keraniss na terenie Portu Lotniczego Łódż  oraz pokrycie kosztu dojazdu taksówką do i z lotniska w Łodzi  przy zakupie wycieczki w Centrum Podróży Unitour.
  c. Trzecie miejsce: Bon Zakupowy o wartości 20 zł do realizacji w sklepie Keraniss na terenie Portu Lotniczego Łódż oraz pokrycie kosztu dojazdu taksówką do i z lotniska w Łodzi przy zakupie wycieczki w Centrum Podróży Unitour
 12. Przejazd taksówką dotyczy wyłącznie terenu miasta Łodzi i nie może przekroczyć łącznie kwoty 80 zł za obydwa kursy
 13. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 27 czerwca 2015 r.
 14. Uczestników konkursu obowiązuje  zakaz umieszczania w komentarzach treści pornograficznych, politycznie ekstremistycznych, obraźliwych, ofert handlowych, zabronionych przez prawo i powszechnie uznanych za moralnie niepoprawne (kontrowersyjne).
 15. Zgłoszenie do udziału w Konkursie następuje poprzez wstawienie komentarza pod postem konkursowym.
 16. Uczestnik będący jednocześnie autorem odpowiedzi w myśl niniejszego regulaminu  udziela licencji na wykorzystanie przez Organizatora jej treści na potrzeby Organizatora.
 17. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na Funpage Organizatora, a Uczestnik będący zwycięzcą zostanie poinformowany poprzez wysłanie wiadomości na jego prywatne konto w Serwisie Facebook lub poprzez oznaczenie w komentarzu.
 18. W celu przekazania przez Organizatora nagrody, zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, zobowiązany jest przesłać w wiadomości zwrotnej swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz dane do wysłania nagrody (imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, telefon kontaktowy odbiorcy, adres e-mail odbiorcy i dzień dostarczenia nagrody).
 19. Nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez zwycięzcę nie wcześniejszym niż 29 czerwca 2015 r.
 20. Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie. Dostarczenie nagrody jest możliwe tylko na terenie Polski.
 21. W konkursie nie może wziąć udziału osoba, która w ciągu ostatniego roku wygrała jakąkolwiek nagrodę w konkursie lub wydarzeniu Organizatora.
 22. Celem konkursu jest promocja marki Unitour Centrum Podróży na terenie Polski, dlatego Organizator może nie zakwalifikować polubień danego komentarza (lub danego uczestnika) w konkursie, jeżeli polubienia są dokonane przede wszystkim przez zagranicznych użytkowników portalu Facebook lub z kont portalu Facebook, co do których Organizator może mieć podejrzenie, że są fikcyjne.
 23. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 24. Administratorem danych osobowych w konkursie jest Biuro Turystyczne Unitour s.c. z siedzibą w Łodzi Piotrkowska 102A 90-004 Łódź
 25. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami Regulaminu. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Uczestnik ma prawo do wglądu i sprostowania jego danych osobowych. Podanie przez uczestnika Konkursu danych osobowych jest dobrowolne.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook .
 27. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Konkursu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 29. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 30. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 31. Portal Facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem konkursu.
 32. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację konkursu.
 33. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Portal Facebook, ani z nim związany.

Napisz komentarz

Menu